«سندروم دست بی‌قرار» به روایت یک جانباز اعصاب و روان

 ‌ چند بار خانمم را بد جوری زده‌ام،