ریاضی

 گرما - 1398/12/11

انبساط- 1398/12/7

تجربی

کار و انرژی درونی-1398/12/7