کتاب: کمی دیر تر

نویسنده:سید مهدی شجاعی
نشر:نیستان

شب نیمه شعبان،در مجلس امام زمان،درست زمانی که همه عاشقان و شیفتگان،یک صدا فریاد میزدند:
آقا بیا! آقا بیا!
اگر یک نفر از میان جمعیت با همان شور فریاد بزند:
آقا نیا! آقا نیا!
فکر میکنید که صدای او در جمعیت گم میشود؟
ولی این طور نیست.یعنی این طور نبود...

لینک دانلود کتاب