تکالیف

۱- ریاضی: نوشتن سوالات فرد پلی کپی (دانلود)

۲- فارسی: تشریح ابیات درس چهارده از سه منظر

فیلم ها

ریاضی

فارسی