تکالیف

۱- نوشتن پلی کپی تعادل گرمایی برای فیزیک ریاضی

۲- ادامه ی تکالیف فارسی

فیلم ها

فیزیک و فارسی