ریاضی

تبدیل حالت مایع-جامد

 

مبحث دمای تعادل - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

 

 

 

مبحث گرما -۱۳۹۸/۱۲/۱۱

 

 

تجربی

دما و گرما

 

مبحث توان و بازده - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

 

 

مبحث کار و انرژی درونی - ۱۳۹۸/۱۲/۱۱