تدریس درس ۱۶ ادبیات فارسی ۱۸ فروردین

تدریس درس ادبیات فارسی (درس ۱۴)

تدریس ادبیات فارسی ( درس سیزده ، شرح ابیات)

تدریس ادبیات فارسی (درس سیزدهم)

شبکه معنایی + حکایت درس دوازدهم

شرح ابیات درس جلسه دوم - 1398/12/15

 

روانخوانی درس 12

 

 

 

.