مفهوم تابع

تدریس درس ریاضی :( آخرین مبحث تعیین علامت)

تعیین علامت (نکته ی اوّل)

تعیین علامت:( نکته ی دوم )

یادآوری تعیین علامت + نکته نامعادله

قسمت اول

قسمت دوم

 

 

 

.