مساله مسیر - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

تیم کشی و مرتب سازی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

جایگشت دوری - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

حل تمرین اول - جایگشت با تکرار - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

درس ۶ جایگشت (در جایگاه های کمتر) - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

درس ۶ مرور جایگشت - ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

 

 

.