شجاعت

از حضورش در سوریه فقط من خبر داشتم .همسرش فکر می کرد که برای مصاحبه با شخصیت های لبنانی به لبنان می رود.
بار اول که از سوریه برگشته بود می گفت که صدای تیر و ترکش هایی که از بالای سرش رد می شد را می شنید  آنجا فهمیدم شجاعتش خیلی بالاتر از این حرف هاست.
می گفت بعد اذان صبح از آن طرف خط فریاد می زدند : 
لبیک یا یزید ، لبیک یا معاویه .
بهش گفتم : چرا اینقدر جلو می روی ؟ 
گفت : از جلو خیلی چیزها را بهتر میشه نشان داد.

یک بار چند تا از سلفی ها تعقیبشان می کنند و هادی و همراهانش می روند در یک ساختمان نیمه کاره که پنهان شوند.
اما می فهمند عده ای از تکفیری ها طبقه بالا هستند.
می گفت خیلی صحنه های خوبی از درگیری با تکفیری های طبقه بالا ضبط کردند.

شهید مستندساز هادی باغبانی