خاطره ای از شهید محمود رضا بیضایی

🌸مجاهد پرکار🌸

بسیار پرکار و تلاشگر بود .
 تا دیر وقت کار می کرد و گاهی چندین روز به خانه نمی آمد!!
 حتی با اصرار های او در محل کارش تصویب شد که جمعه ها هم سر کار بیایند.
یک بار درحضور حاج قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن برای بچه های گروه ، گفته بود :
 من اینطوری فهمیده ام که خداوند شهادت را به کسانی می دهد که پر کار هستند و شهدای ما غالبا همین طور بوده اند.
حاج قاسم هم گفته بود : بله همین طور است.

یک بار وقتی بعد از شهادتش به سر کارش رفتم دیدم روی کمدش این جمله از آقا را نصب کرده :
«در جمهوری اسلامی هرجا که قرار گرفته اید همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است»