تکالیف

ترکیبیات: نوشتن صفحات ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶،  ۳۷ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹ در *جزوه*

 

فیلم ها

ترکیبیات: ۱- جایگشت دوری ۲- تیم کشی و مرتب سازی ۳- مساله مسیر