تکالیف

۱-عربی:نوشتن متن و ترجمه درس ۶ در برگه

۲- ترکیبیات:فعالیت۱۲۷و۱۲-کار در کلاس ۱۲۸-فعالیت۱۲۹-تمرین۱۳۱و۱۳۲

فیلم ها

ترکیبیات و عربی