تکالیف

ترکیبیات:جزوه صفحات۱۴و۱۵و۱۶و ۱۷تاوسط صفحه ۱۸
و صفحه۲۰و۲۱

فیلم ها

ترکیبیات

فارسی