تکالیف 1398/12/13

- مطالعۀ دقیق روان‌خوانی و استخراج لغات دشوار و همچنین اشاره به آرایه‌های ادبی متن به صورت شمارشی در برگه‌های وسط هر صفحۀ متن.
- روخوانی ابیات درس دوازدهم و تشریح تمام ابیات از سه منظر (به کمک جزوۀ تشریحی که در اختیار بچه‌ها قرار گرفته است)

+تکالیفی که در فیلم (روانخوانی درس 12) گفته شده است

__________

جزوه درس 12 - 1398/12/6

__________

تکلیف درس 10 - 1398/12/6