تکالیف

۱- ریاضی: نوشتن سوالات زوج پلی کپی (دانلود)

مثال های گفته شده در انتهای فیلم دوم

*جزوه درس عربی:

ترجمه درس ۶

درسنامه درس۶

فیلم ها

ریاضی

عربی